OM eliumImalat

1xmlİşlenen verilerin Zenom Mali Müşavir setine gönderimi yapılabilir. Bu sayede kesilen faturaları ya da diğer kayıtları mali müşavirin tekrar işlemesine gerek kalmaz.

Omelium İmalat serisi Windows 98 ve üzeri işletim sistemleri için hazırlanmış büyük ölçekli işletmelere yönelik bir ticari uygulama programıdır. Bu programda işlemler tek menü üzerinde raporlanabilecek kadar basite indirgenmiştir. Bu sistem sayesinde üretimlerinizi tek bir tuşla otomatik olarak yapabilir, muhasebe de yevmiye fişlerinizi entegrasyonla hiçbirşey yapmadan kayıt edebilirsiniz.

omana

Bu sistemde çalışırken Windows’un tüm nimetlerinden yararlanabilir ve alınan tüm raporlar yazıcıya, faksa gönderilebildiği gibi e-mail olarak internet üzerinden atılabilir. Excel, World ve diğer dosya formatlarına dönüştürülebilir. Bunun için hiçbir bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyulmadan programın kendi akışı içerisinde bu işlemler gerçekleştirilebilir.

urtfis Üretim planlaması

● Üretimleri aşama aşama izleyebilme

● Mamul ve yarı mamul takibi

mammal● Mamul maliyetlendirme

● Birden fazla üretimi tek tuşla yapabilme

● Üretimin muhasebeye yarımamül ve mamül mahsuplarının otomatik kesilmesi

1urtsih● Esnek üretim sihirbazları ile anında muadil ürün girebilme

● Üretim yapılmadan önce maliyetleri görebilme

● Eksik hammadde uyarısı

 

1urtisl● Katılım payları ile net maliyet çıkarabilme

● Maliyetleri, fiş toplamları, katılım paylarına göre dağıtabilme, üretim fişlerini anında raporlayabilme

● Depolara göre üretim yapabilme

carim● Cari Modülünde tek ekranda bütün cari kartlar ve cari kart bilgileri (Unvan, Vd., Tel.,e-mail vb.) direkt görülebilir, gruplanabilir, alanlar üzerinde yer değiştirmeler yapılabilir, ekran raporu alınabilir.

● Anında bakiyesi

● Çek/Senet riski

carikart● Toplam Riski

● Borç Riski, iskonto, gecikme vadesi

● Tek tuşla tüm hareketleri görebilme

● Hareket yaşlandırma (vadesi geçmiş alacak raporu)

● Otomatik olarak entegre etme

● Dövizli işlem ve raporlama (kur sınırı yok)

● İstihbarat takibicari● Cari hesap ekstresi

● Cariler arası virman işlemleri

● Diğer modüllere girilmeden (nakit, banka, çek/senet, fatura) işlemlerinin yapılabilmesi

● Her cari karta 3 özel kod koyma imkânı

● Cari Kart adres etiket dökümleri

● Tek tuşla tüm hareketleri alabilme (Tarihe, açıklama, hareketin tipine, hareket özel kodlarına, evrak numarasına v.b. filtreleme)

● Stok ana menüsünde, stokların kart bilgileri (Kodu, Adı, Alış-Satış fiyatı, en az- en çok v.b.)

stisl● 3 birimli stok takibi

● Stok Kart filtreleri (kodu, barkodu, grubu, özel kodları v.b.)

● İstenilen alana göre gruplama (aynı anda 4 gruplama)

● En az / en çok seviyeye göre rapor

stokkart● İstenilen ambara göre rapor

● Stok durum raporu

● Stoktaki mal maliyeti raporu

● Satılan malın maliyeti raporu

stinc● Satıcı analizleri raporu

● Stok etiketleri dökümü

● Sair giriş/çıkış imkânı

● Depolar arası virman yapabilme

● Tek tuşla ilgili ekstre raporunun alınabilmesi

● Satış grafikleri (Adet ve Fiyat olarak)

stGRAF stGRF2

 ● İstenildiği kadar grup açma, gruba göre rapor alabilme

 

 

1tumstok● Barkodlu stok takibi

● Tüm stok hareketlerini (Stok koduna, cariye, açıklamaya hareket tipine, hareket özel kodlarına ve giren/çıkan durumuna göre) tek ekranda görebilme, raporlama yapabilme.

● Oluşturulan her irs./fatura, stok kartlarına, cariye, muhasebe modülüne otomatik olarak entegre edilir.

1fat● İrsaliyeler otomatik olarak (Normal / fason faturalaştırılabilir)

● Tüm işlem menüsünde olduğu gibi irs./fatura menülerinde de direkt raporlar alınır.

● Fatura modülünde (Alış fat. –yurtiçi satış fat. –yurt dışı direkt satış fat. –yurt dışı ihraç kayıtlı fat. –fason alış/satış fat. –fiyat farkı alış/satış ) fatura işlemleri yapılabilir, gruplamalar alınabilir.

● Filtreleme özelliklerine göre istenilen kriterlerde ekran raporları alınabilir.

● Fatura menüsünde, tüm fatura tutar bilgileri direkt görülebilir, raporlanabilir.

● Aylık KDV dağılımları (Özet / detaylı)

● İndirilecek KDV listeleri, fatura ve stok bazlı olarak

● ÖTV (Özel tüketim vergisi) bildirim formu alınabilir

● Dövizli fatura kesebilme

● Satıcılı satış faturası raporu alabilme

● Fatura işlemlerinde cari modüle gitmeden kart açma, stok modülüne gitmeden stok kartı açma imkanı

alfat● Kritik stok kontrolü yapabilme

● Masrafları stok kalemlerine göre dağıtabilme

● Cari risk kontrolü

● 20 satırlık fatura ek açıklamaları

● Tek stok kalemi için 5 adet satır iskonto Girebilme

● İstenildiği kadar dip iskonto yapabilme ve fatura keserken stok kalemlerinin daha önceki hareketleri (giren/çıkan) ve fatura bilgileri, stok durumları, ortalama maliyetleri (Str isk.-dip isk –masraf) görebilme

● 3 ayrı fatura özel kodu ve 3 ayrı stok kalem özel koduna göre raporlama

● Ambar ve satıcı açma imkânı

1ceksn● Her türlü bordro işlemleri yapılabilir ve işlem sırasında valör ortalamaları otomatik olarak sistem tarafından hesaplanır

● Bordro türüne, numarasına, tarihe, özel kodlara ve cari kayıtlara göre filtrelenerek yapılabilir ve içerikleri görüntülenebilir.

● Tek bir menü üzerinde çek/senetlerin tarihçeleri izlenebilir ve raporları alınabilir

● Çek/Senet bölümünde yapılan her işlem cariye, bankalara ve muhasebeye otomatik olarak entegre edilir.

● Çek/Senet kapama işlemleri sayesinde sistem cari risk takibini otomatik yapar.

● Çek/Senet durumuna (portföy banka(takas) cari (ciro) v.b. 18 değişik durum ve kombinasyonuna) özel kodlara, vadeye, tipine, (Çek/Senet) asıl borçluya, takip no ve evrak no ya göre rapor alınabilir.

ceek

● Çek/senet analiz raporu

● Çek/senet analiz (alınan/ciro edilen) raporu

● Çek/senet kart hareketleri raporu

● Kesilen Çek/senet analizi raporu alınabilir.

bankahar● Banka modülünde istenildiği kadar banka ve bunlara ait hesaplar açılabilir

● Bankanın yada hesapların nakit, Takas çek, Tahsil senet ve kesilen çek durumları anında görülebilir

● Tüm yeni kayıtlar ve güncellemeler sistem tarafından otomatik cariye ve muhasebeye entegre edilir. Nakit, yatan/çekilen, havale gelen/giden, banka gelir/gider ve hesaplar arası virman işlemleri yapılabilir. Bu kriterlere göre raporlar alınabilir.

● Nakit hareket raporları

bankaisl● İki tarih arası banka hareket raporu

● Takas çekleri hareket raporu ve takas çekleri raporu

● Tahsildeki senetler hareket raporu ve tahsildeki senetler raporu

● Kesilen çekler hareket raporu ve kesilen çekler raporu alınabilir.

genelmuh●Tüm modüllerden gelen bilgilerin toplandığı ve muhasebe raporlarının alındığı modüldür

●Ekran üzerinde, bilgilerin geldiği modüllere, fiş tipine, iki tarihe, hesap ve grup koduna, ref no, yevmiye numarasına göre filtrelemeler yapılabilir. Ekran raporları alınabilir

●İlk defa OM Yazılım tarafından geliştirilen otomatik muhasebe kayıt sistemi, mahsup sihirbazı sayesinde hesap kodu ve borç/alacak girmeden fiş kayıtları yapılabilir

●Geçici fiş iptalleri yapılabilir.

●Tek tek ve toplu fiş dökümü yapılabilir.

rapor●Aylık KDV ve kira mahsupları kontrat bitim tarihleri otomatik sistem tarafından takip edilir.

●Gelir tablosu-bilanço işlemleri otomatik olarak sistem tarafından hazırlanır.

●Evrak kayıt raporları (tarihe, açıklamaya, hesap kod aralığına, ref no, yevmiye numarası v.b.) alınabilir.

●Mizan raporu ( Tarihe, aylara, hesap kod aralığına, grup koduna ve özel kodlara göre) ayrıntılı / ana hesap bazında / dövizli alınabilir.

fis●Yevmiye defteri

●Kebir / Muavin defteri

●Kasa raporu alınabilir.

●Otomatik yansıtma ile 2 saniyede Gelir tablosu – Bilanço raporları alınabilir.

 

Ürün Demosu: Üretim ve Reçete Programı tıklayınız. Giriş Şifresi:"om"